Předloha – Aplikace systému Promat u speciálních pecí

Tato kategorie speciálních pecí pokrývá nejrůznější druhy pecí, vypalovací pece a sušící pece používané napříč průmyslovými odvětvími pro jiné aplikace než je výroba a zpracování roztaveného kovu nebo skla.
Energetická účinnost pecí a vypalovacích pecí je zásadním faktorem pro průmyslová konstrukční řešení a hospodárnost procesu. Více než 50 % veškeré energie spotřebované v průmyslovém sektoru směřuje do tepelných procesů. Společnost Promat usiluje o úsporu energie ve výrobních procesech a snižování tepelných ztrát prostřednictvím těch nejpraktičtějších a cenově nejvýhodnějších izolačních řešení.

Energie je vzácná. Je naší povinností, i s ohledem na budoucí generace, energií šetřit, kdykoli je to možné, abychom chránili naše životní prostředí.

Přínosy systému Promat pro konstrukční řešení pecí
Pece pomocí uhlovodíkového paliva nebo elektrické energie vytvářejí vysokou teplotu uvnitř izolovaného vnějšího pláště. Čím je izolace účinnější, tím efektivnější je využití zdroje paliva a tím jsou nižší náklady na provozování tohoto procesu. Snížení tepelných ztrát rovněž velmi usnadní přesnější řízení teploty, protože zajistí minimální variaci teploty uvnitř vytápěného prostoru. Systém Společnost Promat poskytuje technicky připravená izolační řešení pro všechny druhy pecí a tepelných procesů. Nabízíme vysokoteplotní izolace s konzistentní tepelnou vodivostí v širokém teplotním rozsahu, které jsou robustní a stabilní pro dlouhou provozní životnost bez nutnosti údržby nebo výměny.

Použitím té nejlepší izolace na trhu můžete minimalizovat náklady a zároveň maximalizovat kapacitu pece a provozní životnost. Proč používat něco jiného než to nejlepší?

Požadavky na izolaci používanou v pecích pro speciální aplikace
  • Tepelný management – řízení ztrát energie – optimalizace řízení procesu
  • Co nejlepší kontrola tepelných ztrát
  • Odolnost proti tepelnému nárazu
  • Nehořlavost
  • Bezpečnost procesu pro obsluhu
 
  • Schopnost nepřetržitého provozu za vysokých teplot a v pravidelném teplotním cyklu bez zhoršování vlastností. Co nejdelší provozní životnost nezbytná pro izolaci bez nadměrného smršťování nebo jiného zhoršování vlastností
  • Snadná montáž izolačních komponent
  • Rychlá návratnost investice do izolace – cenově výhodné provedení systému

Izolační systém Promat může pomoci vyřešit všechny tyto technické požadavky. Protože můžeme využívat nejširší produktové portfolio na trhu, můžeme navrhnout „konstrukční řešení“, které nejlépe splňuje všechny technické požadavky. Vybíráme z těch nejlepších mikroporézních, kalciumsilikátových, žáruvzdorných a vláknových izolačních produktů dostupných na trhu. V případě potřeby můžeme rovněž upravit konfiguraci produktů, aby splňovaly specifické technické požadavky jakéhokoli tepelného procesu. Zajistíme tím, že naše systémy jsou optimalizovány pro dosažení nejvyšší cenové výhodnosti.

Svými vlastnostmi je systém Promat nepřekonatelný.

Řešení konkrétních aplikací

Sušárny
Průmyslové sušárny se široce využívají v mnoha výrobních operacích pro efektivní zpracování velkého objemu materiálu vyžadujícího snížení obsahu vlhkosti.

Systémy Promat se využívají v sušicích linkách všech druhů keramiky, dřeva, laku, textilu, papíru, kůže apod. Stěžejním produktem Promat pro tyto aplikace je izolace PROMATHERM®-VE tvořená dvěma deskami PROMATECT®-H spojenými jádrem PROMALAN®-CR z tepelně odolných minerálních vláken. Tyto velkorozměrové konstrukční panely lze použít jako prefabrikované dílce pro prvky stěn a stropů, dělicí příčky nebo kouřovody u sušiček. Montáž je rychlá a systém nabízí dlouhodobou stabilitu a výkon.

Víme, že energetická účinnost a snižování nákladů na sušení jsou samozřejmě důležité, zejména u procesů s provozními teplotami značně přesahujícími 100 °C. Naše izolační řešení zaručují tepelnou optimalizaci jakéhokoli procesu.
Pece pro zkoušky požární odolnosti
Při zkoušení požární odolnosti se měří doba, po kterou systém pasivní požární ochrany vydrží standardizovanou zkoušku požární odolnosti. Typickými zkušebními vzorky mohou být stavební prvky a dveře z různých materiálů a nejrůznější protipožární schránky a skříně pro bezpečné ukládání papíru, počítačových médií a jiných citlivých předmětů.

Požární odolnost může být jednoduše funkcí času nebo může zahrnovat i další kritéria, jako je potvrzení přístupnosti uložených dat po požáru nebo jednoduše schopnost použití pro daný účel.

Pece pro zkoušky požární odolnosti mohou být od malých laboratorních analytických pícek až po velké modely s možnosti montáže stěny nebo palubního panelu o rozměrech 3 × 3 m pro vystavení teplotám vysoko přes 1000 °C.

K produktům společnosti Promat pro tyto speciální pece patří izolační cihly PROMATON® a kalciumsilikátová izolace (PROMASIL®-1000 a -1100).

Izolační cihly PROMATON® lze rovněž použít v komínových výfukových systémech.
Systémy regenerativní termální oxidace
Regenerativní termální oxidátor je průmyslový proces sloužící k čištění atmosféry od těkavých organických látek a jiných polutantů pomocí oxidace. Oxidaci lze podpořit katalyzátory. Energie poskytovaná tímto procesem se rekuperuje výměníky tepla nebo přímým ohřevem jiných procesů. Systém využívá keramické lože pro jímání tepla z výfukového plynu. Tímto zachyceným teplem následně předehřívá příchozí procesní plyn a ničí polutanty emitované z toku procesních spalin při teplotách od 815 °C do téměř 1000 °C.

Požadavkem zde je navrhnout prostor šetřící řešení a minimalizovat tepelné ztráty ze samotného procesu. Pro regenerativní termální oxidátory mají zásadní význam nízké provozní náklady a robustní technologie. Účinné izolační systémy s dlouhou životností jsou hlavním faktorem při dosahování nákladové hospodárnosti.